Lebadel

 

Religie

Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving,
of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan,
waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat.
Zingeving is het zoeken naar de zin, de bedoeling, het doel van het leven,
van grote gebeurtenissen in het leven, of trachtend dit doel zelf te scheppen.
In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van
spiritualiteit (geest), gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven.
Deze beleving van religie kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht,
of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit.
Het gaat daarom dus niet noodzakelijk om een identiteit, een persoon.
Vaak ook wordt de term geloof gebruikt.
In religies waarbij men gelooft in een god wordt ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt.


Boeddhisme

Is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die werd gestart door Gautama Boeddha.
Volgens de historische wetenschap leefde Boeddha waarschijnlijkvan ca. 450 tot ca. 370 v.Chr. in wat tegenwoordig Nepal is.Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië uitgebreid en heeft een centralerol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de oosterse wereld.De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is "Boeddhasasana" ,wat 'de leer van de Boeddha' betekent.De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. "Boeddhisme" is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele traditiesdie gebaseerd zijn op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha. De Boeddha moedigde een gezonde verhouding tussen geloof en directe ervaring van waarneming aan. Hij zei dat geloof gebalanceerd dient te worden met wijsheid. De wijsheid in het boeddhisme is gericht op het correct begrijpen van het leven,
en uit zich in een leven dat correct geleefd wordt.Geloof alléén is blind, het gelooft alles wat gezegd wordt en maakt geen onderscheid tussen waarheid en onwaarheid.
In het Tibetaanse boeddhisme zijn alle andere vormen van boeddhisme terug te vinden :
het hinayana, mahayana en het varjrayana.

Aum
Bodhi boom blad
Boeddha
Eindeloze knoop
Gebedswiel
Ghanta bel
Lotus
Vajra
Vajrakila
Vishvavajra

Christendom

Deze religie is gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe
Testament, het tweede gedeelte van het heilige boek van de christenen, de Bijbel.
Waarbij de prediking, kruisdood en opstanding centraal staan.
Christenen belijden het geloof in één God. De christenen geloven dat Jezus de zoon van God
is en de messias die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament.
Bij het christendom is in de loop der tijd een westerse en een oosterse traditie ontstaan.
Tot de westerse traditie behoren het rooms-katholicisme en het daaruit ontstane protestantisme.
Tot de oosterse traditie behoren enerzijds de Oriëntaals-orthodoxe Kerken en
de Oosters-orthodoxe Kerken, die theologisch nauwelijks afwijken van het
rooms-katholicisme en de Oosters-katholieke Kerken, die verenigd zijn met Rome.

Aum                                     Bodhi boom blad       
Boeddha                               Eindeloze knoop     
Gebedswiel                          Ghanta bel     
Lotus                                    Vajra               
Vajrakila                               Vishvavajra  
Alfa en Omega                      De Heilige Antonius,       
Chalice well                           De Heilige Christoffel,  
Engelbewaarder                    Gerardus, De Heilige        
Onze vader God,                   Hoop, geloof en liefde       
Ichtus teken                           Jezus 
De Heilige Jozef                    Het Kruis      
Labyrint                                De Heilige maagd Maria,
Het Messiaanse zegel            Michaël, Aartsengel
Maria                                    Orthodox kruis        
De Heilige Pater Pio,             De Heilige Rita,    
Rozenkrans                            Tetragrammaton       
De Heilige Therasia,              Vredesduif,       
De  Zon

Hindoeïsme

Het Hindoeïsme is de oudste nog levende religie in de wereld met zijn oorsprong op het
Indische subcontinent. Vanaf de 19e eeuw is Hindoeïsme de verzamelnaam die wordt
gegeven aan alle godsdiensten van Indiase oorsprong die verhalen over de Sanatandharma,
de Vedas en andere historische sanskriet geloofsgeschriften.
Er is dus geen sprake van een enkele hoofdstichter, zoals een profeet.
Het boeddhisme wordt door Hindoes wel beschouwd als een stroming van het Hindoeïsme.
Boeddha heeft zelfs de status van negende incarnatie van Vishnoe verworven.
Een bij Hindoes bekende metafoor is die van het hindoeïsme als stam
van een boom, waar alle andere godsdiensten als bladeren aan groeien.
Dit verklaart zowel hun tolerantie ten aanzien van anders denkenden als hun vaak
heftige afwijzing van het proberen te bekeren van mensen tot je eigen mening.

Chakra
Durga
Ganesha
Gebedswiel
IGhanta bel
Parvati
Shiva
Yoga

Islamitisch

De islam is ontstaan in de 7e eeuw. Het voornaamste heilige boek voor de moslims is de
Koran, waarvan zij geloven dat God de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als
profeet en boodschapper doorgaf en opgeroepen werd het geloof van Adam en Abraham
opnieuw te introduceren. Voor moslims is de islam dan ook de oorspronkelijke religie zoals
geopenbaard aan Abraham, Mozes, Jezus en andere islamitische profeten.
De profeten Mozes en Jezus werden naar een volk gestuurd, terwijl
Mohammed als profeet van alle volkeren wordt beschouwd.

Het islamitisch geloof steunt op een stelsel van riten en plichten, waarvan de ‘5 zuilen van de islam’
de belangrijkste zijn, namelijk de getuigenis, het verrichten van de vijfmaal daagse verplichte
gebeden, het geven van aalmoezen, het overdag vasten in de maand ramadan en het
maken van een bedevaart naar Mekka (de hadj).
Elke moslim is traditioneel verplicht zich, indien maar enigszins mogelijk,
aan deze vijf verrichtingen te houden. Hiermee worden de persoonlijke discipline van elke
gelovige zowel als de onderlinge gemeenschap en de gehoorzame dienst aan God uitgedrukt.


Fatima, Handje van

 

Jodendom

Het jodendom is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane
godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden
beoefend. Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras,
etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar
geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, anarchisme,
theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en
beïnvloed door het Oude Egypte en Griekenland, Babylonië, Perzië, evenals moderne
bewegingen zoals de Verlichting en de opkomst van het nationalisme.
De principes en de geschiedenis van het jodendom vormen de historische fundamenten van
andere religies, waaronder het christendom en de islam.

Davidster
Merkaba
Messiaanse zegel, Het
Tetragrammaton


Afrikaans

De geschiedenis van Afrika is langer dan de geschiedenis van enig ander werelddeel omdat
Afrika de bakermat van de mens is. Afrika wordt beschouwd als de plaats waar de diersoort
mens voor het eerst is ontstaan. De verschillende mensachtigen evolueerden later tot de
moderne mens of Homo Sapiens. De oudste mensen in Afrika waren jagers en verzamelaars
welke later grotendeels overgingen op veeteelt en landbouw, echter er zijn nog een klein
aantal mensen die op deze oud manier leven, o.a. de bosjesmannen van het Kahalari-gebied.
Tegenwoordig bestaat het continent uit 53 zelfstandige staten en omvat een veelvoud aan
volkeren en culturen. Noord-Afrika is gericht op de islamitische cultuur van het
Midden-Oosten, terwijl de overige delen van Afrika een geheel andere cultuur hebben.

Asjanti

Chinees

De term Chinese cultuur heeft betrekking op een veelheid aan tradities en religieuze
gebruiken zoals deze in alle uithoeken van China gedurende de geschiedenis van China
hebben bestaan en nog steeds bestaan. In China hebben zich van oudsher de volgende religies en filosofieën ontwikkeld resp. gevestigd :Voorouderverering, Taoïsme, Confucianisme, Traditionele Chinese godsdienst, Boeddhisme. De Chinese beschaving was via een lange weg (de zgn. zijderoute) met hetWesten verbonden, waarbij uitwisseling slechts beperkt plaatsvond. Men hield zich al vroeg bezig met landbouw, waarbij rijst een belangrijk product was. Al vroeg produceerde de bevolking van Chinese stedenaardewerk en bronzen gebruiksvoorwerpen van goede kwaliteit. Na het ontstaan van het Chinese keizerrijk in 221 v.Chr. kwam een uitwisselingvan goederen en ideeën tot stand tussen de vroegere staatjes.Al vroeg werd muntgeld als betaalmiddel ingevoerd.Er ontstond een gemeenschappelijke Chinese identiteit.De toegenomen welvaart leidde tot invallen vanuit het westen.Om hieraan een einde te maken is de Chinese Muur gebouwd. Gedurende bepaalde perioden heeft China zich afgezonderd van de buitenwereld.

  • I-Tsjing muntje
  • Kwan Yin
  • Trigrammen
  • Yin-Yang
  • Vijf Zegenen

 

Egyptisch

Het Oude Egypte was een beschaving die rond 3300 v.Chr. is ontstaan langs de Nijl.
Deze beschaving ging pas ten onder in 332 v.Chr., na de verovering van Egypte door Alexander de Grote.
De essentiële factor in het overleven van de beschaving was de irrigatie van een landbouwgebied rond de Nijl.
De focus lag bij de Egyptenaren dan ook vooral op het cyclische karakter van het leven.
Hoe gestructureerd deze maatschappij was, wordt o.a.
duidelijk door de tempels en piramides die deze grootse beschaving naliet.
De Egyptische hiërogliefen (beeldschrift) zijn pictogrammen die klanken uitdrukken en is op
vele voorwerpen en gebouwen terug te vinden.

Ankh
Atlantis
Horus, Oog van
Isis
Oog, Het
Ouroboros
Scarabee
Grieks

De Griekse mythologie is letterlijk de kennis van de Griekse mythen en sagen. Dit zijn
verhalen over goden, halfgoden en de interactie tussen goden en mensen. De mythologie geeft
verklaringen voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het
kwaad en ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht.
Deze vormde de basis van het geloven en denken van de oude Grieken,
bekend is dat gekende mythen uit eigen cultuur en omgeving werden geordend en opnieuw
werden vormgegeven. Daarbij werden stambomen van goden en mythische wezens opgesteld,
werden oudere godheden, soms uit andere culturen zoals Anatolië en het oude Mesopotamië
en Egypte hier in verwerkt, zo werden dus ook nieuwe mythen gecreëerd om dergelijke
inpassingen te verklaren. Door deze uitgebreide verschijningsvorm werd deze erg complex.

De schijf van Festos,
Gaia
Maan fase
Prognosticon

Japans

De belangrijkste godsdiensten van Japan zijn Shintoïsme en boeddhisme; de meeste Japanners
hangen beide geloven aan. Terwijl de ontwikkeling van shinto radicaal door de invloed van
boeddhisme veranderde, ontwikkelden zich in de Japanse godsdienstige verscheidenheden
ook bewegingen zoals Jodo, Shingon en Nichiren.
Talrijke bewegingen, zijn na de Tweede Wereldoorlog ontstaan en hebben vele leden aangetrokken.
Eén van deze nieuwe godsdiensten, Soka Gakkai, een boeddhistische sekte,
groeide snel en werd een sterke sociale en politieke macht.
De Chinese cultuur heeft het Japanse gedachtegoed diep beïnvloed en een
aanmerkelijke invloed gehad op de vorming van Japanse beschaving.

Choku rei
Hotei
Maneki Neko, Gelukskat
Mitsu domo
Reiki
Dai Ko Myo
Hon Sha Ze Sho Nen
Shei Hei Ki
Uriel, Aartsengel
Raphael, Aartsengel
Michael, Aartsengel
Gabriel, Aartsengel

Keltisch

Het gebied waarin de Kelten leefden was constant onderhevig aan veranderingen en bestond
uit verschillende stammen, die elkaar zelfs ook vaak bestreden.
Op het hoogtepunt van de Keltische cultuur reikte hun gebied van de Britse eilanden tot aan Turkije.
Niet een centraal gezag, maar de gemeenschappelijke cultuur bond dit volk. Zij hadden hun eigen,
individuele identiteit maar deelden ook veel cultuur elementen zoals taal, religie en levensstijl.
Het is ook niet duidelijk of de Kelten zichzelf Kelt noemden, want dat is de naam die de Romeinen hen gaven.
De Kelten maken vaak gebruik van reeds lang bestaande bouwwerken
gemaakt van grote stenen om er hun eigen rituelen uit te voeren.
Daarnaast hadden ze ook heilige bomen, waterbronnen en andere natuurlijke plaatsen
die een rol speelden in hun religie.
De Keltische mythologie is ontstaan als een natuurgodsdienst. Goden werden eerst als
dieren gezien, en dieren als goden, want goden konden zich veranderen in dieren.
Zij moesten vooral gunstig gestemd worden met offers.

Bride's Kruis
Cernunnos
Claddagh
Distel
Druiden kruis
Futhark
Heksen Runen
Hesselbjerg amulet
Keltische knoop
Keltisch kruis
Klavertje 4
Leprechaun
Luckenbooth
Runen
Thor, Hamer van
Triskel

Noord Amerika

De Great Plains is een groot prairiegebied in de Verenigde Staten en Canada dat ten oosten
van de Rocky Mountains ligt. Het was aanvankelijk het leefgebied van bizons en indianen.
In het oosten van het gebied woonden stammen (o.a. Osage, Mandan) in vaste nederzettingen die
leefden van de landbouw. In het westen jaagden de stammen (o.a. Sioux en Cheyenne) op bizons.
Doordat het een groot gebied is bestaat er een behoorlijk verschil van klimaat en
landschap tussen de noordelijke en de zuidelijke Plains.
Nadat de bizon zogoed als uitgestorven was en de indianen verbannen naar reservaten,
werden de vlaktes hoofdzakelijk gebruikt voor de veeteelt.


Centraal Amerika

Het centrale en zuidelijke deel is het gebied van beroemde volkeren als de Azteken en de Maya’s.
Tevens is dit een van de zes gebieden op de wereld (de andere zijn de centrale
Andes, Egypte, Midden-Oosten, de Indus vallei en China) waar zeer vroeg technologisch
complexe culturen zijn ontstaan. De meeste mensen woonden hier in steden of waren boer.


Zuid Amerika


De Andes en Peru zijn bijna synoniem aan het indianen volk genaamd de Inca’s,
toch zijn zij relatieve laatkomers in dit gebied.
Toen de Spanjaarden het Inca rijk veroverde bestond het nog geen honderd jaar.

Azteken kalender
Dromenvanger
Tumi
Spiritueel

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen.
Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of
bovennatuurlijke krachten maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.
Over het algemeen wordt er het bewustzijn mee aangeduid, dat de menselijke ziel of het
menselijke innerlijk zijn oorsprong in een goddelijke of andere gevoelstoestand van de geest
heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid.

Flower of life
Spiraal
Yogi man, Orang Maloe

Mythologie

Alle culturen hebben in de tijd hun eigen mythen ontwikkeld, die bestaan uit verhalen over
hun geschiedenis, hun religie, hun helden en heersers, maar ook hun visie op het heelal en
de plaats van de mens daarin. Mythen hebben een sterk symbolisch karakter om waarheden weer
te geven. Vanwege hun historische groei zijn mythologische verhalen altijd tot op zekere
hoogte samengesteld en/of versmolten, soms zijn mythen wel duizenden jaren oud.
De herkomst van mythen is soms ook terug te vinden in hun verhouding tot
andere legenden, sagen, sprookjes, folklore.


Magie / Fantasy

Fantasy kenmerkt zich door het gebruik van fictieve verhalen, verzonnen wezens en imaginaire werelden.
Bovendien spelen hier magie en andere bovennatuurlijke elementen vaak een belangrijke rol in.

Amazone bijl
Eenhoorn
Elf
Engel
Feniks
Levensboom
Levenszaad
Maangodin
Pegasus
Pentagram met de 5 elementen
Pentagram
Zevenster
Zwaard
 

 

.